Ängs- och betesmarksinventeringen

Objektrapport

LCR-LZCMyrom
Markslag:Äng
Areal:0.7 ha
Län:17 S Värmlands län
Kommun:84Arvika
Församling:02Arvika västra
Inventeringsdatum: 2007-07-06
Jordbruksblock:66163256177
66163256563
ÄoH:
Inventeringsnoteringar:
Vilken äng! Så relativt stor åker med så artrik flora! Mycket fjärilar.

Kulturmiljö

Historisk typmiljö:
By/ensamgård
Landskapet i relation till
äldre ekonomisk karta:
Liten Exploatering
Liten Förändring av bebyggelse
Liten Förändring av markanvändning
Fossil åker:
Diken inom fossil åker
Fossil åker, ej på äldre ek. karta
Hägnader:
-
Byggnader:
-
Övr. landskapselement:
-
Kulturväxter:
Bärbuskar

Naturmiljö

Observera att skyddsklassade arter inte visas

Naturtyp:
0.7 ha (6510, Slåtterängar i låglandet)
Betesmarkstyp:
Äng
Kärlväxter:
Backnejlikaringa förekomst
Brudborsteringa förekomst
Brudsporremåttlig förekomst
Brunklöver
Gullvivaringa förekomst
Gökblomsterringa förekomst
Hundkexringa förekomst
Jungfrulinarterriklig förekomst
Liten blåklocka
Ormrotriklig förekomst
Prästkrageriklig förekomst
Rödfibbla
Rödklint
Skallrearterriklig förekomst
Skogsklocka
Skogsnävaringa förekomst
Slåttergubberinga förekomst
Vårbrodd
Älggräsringa förekomst
Ängsfryle/blekfryle/svartfryleriklig förekomst
Ängsväddringa förekomst
Ärenprismåttlig förekomst
Åkervädd
Vegetation:
100.0 % Frisk
0.0 % Fuktig
0.0 % Torr
0.0 % Våt
Basmineralpåverkad vegetation förekommer
Mossor / Lavar / Svampar:
-
Träd och buskar
Hamlade träd
Hamling:   Pågående
Antal:   2.0 st (varav 0 st dött/döende,0 st hålträd,0 st grovt)
Arter:   Sälg
Grova träd
Antal:   0 st
Värdefulla hagmarksträd och buskar
Antal:   0 st
Bryn: -
Träd & Buskarter:
Björkarterringa förekomst
Hasselringa förekomst
Rosarterringa förekomst
Salixarterringa förekomst
Sälgringa förekomst
Fauna:
-
Kronprojektion - träd:
Halvöppet - halvslutet0.0%
Inget-enstaka100.0%
Slutet0.0%
Kronprojektion - buskar:
Halvöppet - halvslutet0.0%
Inget-enstaka100.0%
Slutet0.0%
Vatten:
-
Markförhållanden:
Basmineralpåverkad vegetation
Ingen - viss Stenbundenhet

Hävdsituation

Status:
Ingen hävd0.0 %
Svagt hävdad0.0 %
Välhävdad100.0 %
Påverkan av
produktionshöjande åtgärd:
Ingen påverkan100.0%
Svag påverkan0.0%
Tydlig påverkan0.0%
Annan påverkan: -