Ängs- och betesmarksinventeringen

Objektrapport

LCR-LZCMyrom
Markslag:Äng
Areal:0.7 ha
Län:17 S Värmlands län
Kommun:84Arvika
Församling:
Inventeringsdatum: 2007-07-06
2018-09-03
Jordbruksblock:66163256177
66163256563
ÄoH:
Inventeringsnoteringar:
2007-07-06: Vilken äng! Så relativt stor åker med så artrik flora! Mycket fjärilar.
2018-09-03: null

Kulturmiljö

Historisk typmiljö:
By/ensamgård
Landskapet i relation till
äldre ekonomisk karta:
Liten Exploatering
Liten Förändring av bebyggelse
Liten Förändring av markanvändning
Fossil åker:
Diken inom fossil åker
Fossil åker, ej på äldre ek. karta
Hägnader:
-
Byggnader:
-
Övr. landskapselement:
-
Kulturväxter:
Bärbuskar

Naturmiljö

Observera att skyddsklassade arter inte visas

Naturtyp:
0.7 ha (6510, 6510)
Betesmarkstyp:
Äng
Kärlväxter:
Backnejlikaringa förekomst
Blodrotmåttlig förekomst
Brudborstemåttlig förekomst
Brudsporremåttlig förekomst
Brunklöver
Gråfibbla
Gullvivamåttlig förekomst
Gökblomsterringa förekomst
Hundkexringa förekomst
Jungfrulinarterriklig förekomst
Liten blåklocka
Ormrotriklig förekomst
Prästkrageringa förekomst
Rödfibbla
Rödklint
Skallreartermåttlig förekomst
Skogsklocka
Skogsnävaringa förekomst
Skräppearterringa förekomst
Slåttergubberinga förekomst
Stenmåraringa förekomst
Vårbrodd
Älggräsringa förekomst
Ängsfryle/blekfryle/svartfryleriklig förekomst
Ängsväddmåttlig förekomst
Ärenprismåttlig förekomst
Åkervädd
Vegetation:
90.0 % Frisk
10.0 % Fuktig
0.0 % Torr
0.0 % Våt
Mossor / Lavar / Svampar:
-
Träd och buskar
Hamlade träd
Hamling:   Pågående
Antal:   2.0 st (varav 0 st dött/döende,0 st hålträd,0 st grovt)
Arter:   Sälg
Grova träd
Antal:   0 st
Värdefulla hagmarksträd och buskar
Antal:   0 st
Bryn: -
Träd & Buskarter:
Björkarterringa förekomst
Hasselringa förekomst
Rosarterringa förekomst
Salixarterringa förekomst
Sälgringa förekomst
Fauna:
-
Kronprojektion - träd:
Halvöppet - halvslutet0.0%
Inget-enstaka100.0%
Slutet0.0%
Kronprojektion - buskar:
Halvöppet - halvslutet0.0%
Inget-enstaka100.0%
Slutet0.0%
Vatten:
-
Markförhållanden:
Ingen - viss Stenbundenhet

Hävdsituation

Status:
Ingen hävd0.0 %
Svagt hävdad10.0 %
Välhävdad90.0 %
Påverkan av
produktionshöjande åtgärd:
Ingen påverkan90.0%
Svag påverkan10.0%
Tydlig påverkan0.0%
Annan påverkan: -